Montessori pedagogika existuje už více než sto let. Vznikla na základě vědeckého zkoumání vývojových fází dítěte doktorkou Marií Montessori. Dnes už jde o tradiční pedagogiku.

Jde o vzdělávání založené na vědeckých principech

Je to komplexní ucelený vzdělávací přístup, založený na vývojových potřebách dítěte. V každé vývojové fázi nabízí člověku jiné podněty a jiné vzdělávací prostředí. Zajímavé na něm je, že pozorované vývojové fáze, senzitivní období a tendence člověka a jejich rozvoj v Montessori pedagogice odpovídají nejmodernějším výzkumům v neurologii a psychologií. Objektivně tak podporují výsledky Marie Montessori a vysvětlují, proč jsou děti vycházející z Montessori škol velmi úspěšné.

Montessori pedagogika především vychází ze znalosti o činnosti mozku a neuropsychologie a jejich vývoje. Když Montessori používá metodu, vždy je tato metoda zaměřena na nějakou mozkovou oblast a maximální rozvoj dětí v daném věku.

Montessori není jen školka, je to dům dětí

Správná Montessori školka je nazývána „domem dětí“. Je to místo, kde se dítě cítí bezpečně a najde zde vše, co potřebuje k svému rozvoji. Montessori respektuje vnitřní potřebu řádu dítěte. Dítě nachází věci tam, kde mají být. V tomto uspořádaném světě se cítí bezpečně a jeho mozek se může plně soustředit na učení.

Svoboda děti motivuje k učení, ale i k odpovědnosti

Možnost vybrat si je jedním z klíčových prvků Montessori. Děti si samy vybírají svou činnost, a to proto, že svoboda volby je základním předpokladem pro vnitřně motivované učení. A vnitřní motivace je klíč k úspěchu.

Svoboda s sebou nese i odpovědnost, proto jsou v Montessori školách stejně důležitá pravidla jako svoboda sama. Během dne tak děti dostávají od učitelů lekce práce s pomůckami, ale také lekce „slušného chování a zdvořilosti“, které jim pomáhají pochopit fungování společenských zvyklostí, soužití lidí a nastavují klidné pracovní prostředí ve třídě. Učitelé děti během celého dne sledují, aby věděli, kam se které dítě posouvá, co jej zajímá a objevili jejich nadání.

Děti ve 3 hodinových cyklech poznávají celý svět

Montessori školky fungují v tříhodinových cyklech, během kterých děti pracují s pomůckami, mají idividuální nebo skupinové lekce s učiteli a asistenty nebo objevují svět venku, přírodu, muzea. Všechno to, co byste chtěli dělat ve svém volném čase.

Ve smíšených třídách se děti učí rychleji

Velmi důležité je také věkové smíšení tříd, kde učitelé vědomě pracují s propojováním různě starých dětí. Věda dokazuje, že věkově propojené třídy jsou efektivnější než třídy stejně starých dětí. Mladší děti jsou motivovány prací a spoluprací se staršími dětmi, zatímco starší děti si při pomoci mladším trénují komunikativní a vůdčí dovednosti.

Certifikát AMI dostávají jen ti nejlepší učitelé

Velmi důležité je, aby Montessori učitelé prošli kvalitním Montessori vzdělání. Association Montessori International (AMI) požaduje, aby zájemci o AMI trénink, měli vysokoškolské pedagogické vzdělání. Trénink hodinově odpovídá bakalářskému studiu a jeho náročnost na jednotlivé studenty odpovídá kvalitním zahraničním univerzitám.

Bez kvalitního Montessori učitele by bylo nesmírně náročné vytvořit ve školce vhodné „normalizované” Montessori prostředí, kde děti budou opravdu v bezpečí a bude dobře postaráno o jejich rozvoj. A samozřejmě – Montessori školky jsou bohužel jen velmi vzácně státní, takže rodiče zaplatí školné, které musí uživit kvalitní učitele.

Montessori plně rozvíjí potenciál dětí a připravuje je na celý život

Rodičům nabízíme pedagogický program, který jejich dítěti rozvine potenciál schopností pro celý budoucí život. Pomůže mu vybudovat sociální dovednosti, samostatnost, kreativitu, zodpovědnost a sebevědomí založené na spokojenosti se sebou a dobrém porozumění světa kolem sebe. Radost z učení a zájem o vlastní rozvoj.

Rodiče se sami mohou zapojit do programů, které se ve školce budou otevírat a stát se součástí příběhu školky a každodennosti svých dětí. Mohou jako pozorovatelé navštívit třídu během všedního dne, dostanou informace o tom, jak se jeho dítě vyvíjí, co jej baví a být spolu s učiteli aktivním průvodcem svého dítěte do budoucího života. Skrze mezinárodní propojení školky na Association Montessori International mohou sledovat Montessori pedagogiku a její rozvoj a směřování ve světě.

ucitele montessori skolka na vlne